OBCHODNÍ PODMÍNKY

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Šárka Georgieva
se sídlem Veselá 124, Veselá 33701
identifikační číslo: 04273516

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.kvetinysarma.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Šárka Georgieva, se sídlem Veselá 124 Veselá 33701 , identifikační číslo: 04273516 , (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kvetinysarma.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Veselá 124, Veselá 33701; Náměstí 5. Května 309 Rokycany 33701

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-1494540297/0100, vedený u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Veselá 124, Veselá 33701; Náměstí 5. Května 309 Rokycany 33701

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese: Veselá 124, Veselá 33701; Náměstí 5. Května 309 Rokycany 33701. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná na učet prodávajícího před doručením zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající Šárka Georgieva není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Není-li stanoveno na internetových stránkách, případně neplyne-li z povahy zboží jinak, Objednatel nemůže podle § 1837 písm. e) občanského zákoníku odstoupit od této kupní smlouvy, z důvodu toho, že předmět koupě je zbožím, které podléhá rychlé zkáze (řezané a hrnkové květiny a cukrářské výrobky - dorty). Objednatel má v souladu s ustanovením § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") právo od kupní smlouvy na jiné zboží, než ve větě první odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele kvetinysarma@seznam.cz

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy poskytovateli. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží poskytovateli dle čl. 4.2 obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí poskytovatel plnění poskytnuté objednatelem objednateli do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.3 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy poskytovateli, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

4.5. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.

4.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem, kterým bylo placeno.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. V případě odstoupení od smlouvy nese objednatel veškeré náklady spojené s navrácením zboží, zejména poštovné a balné a doručení na adresu poskytovatele.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně objednatele (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení příjemci) nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které objednatel zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.

5.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontaktovat příjemce před doručením a ověřit si přítomnost příjemce na adrese uvedené v objednávce. Poskytovatel není odpovědný za zdržení předání zboží příjemci z důvodu chybné objednávky, či jeho nepřítomností na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti příjemce může poskytovatel zanechat zboží u náhradního příjemce (v případě doručení do firmy u kolegů, v případě doručení na privátní adresu u sousedů, apod.). Pokud tak neučiní, zanechá kytici na náhradním místě, které zvolí dle svého uvážení a bude příjemce informovat o umístění kytice.

5.4. Objednatel je srozuměn s tím, že v případě vyšší moci bude upřednostněno doručení zboží, i v případě, že v tomto důsledku bude doručeno se zpožděním. Vyšší mocí se v tomto případě rozumí zejména dopravní zácpy a problémy s dopravní obslužností místa, kde je příjemce služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo na nedodržení časových termínů, a to v období 12.2.-15.2., 6.3.-9.3., 7.5.-11.5. a 17.12.-24.12. Objednávky, které budou vloženy do systému v čase, který je v zadaném časovém pásmu, mohou být doručeny v časovém pásmu následujícím.

6. Odpovědnost za vady zboží, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad a vždy v nejvyšší možné kvalitě. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, poskytovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který poskytovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Ve shodě s kupní smlouvou jsou veškeré změny, které podstatně nemění charakter květiny, tj. např. změny barvy květních lístků či případná záměna rostlin, a to vždy taková záměna, která nejde k tíži objednatele.

6.3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá poskytovatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci, když tyto vady již existovaly v době předání zboží kupujícímu.

6.4. Poskytovatel poskytuje záruku na řezané květiny zpravidla po dobu 24 hodin od jejich převzetí objednatelem, nejpozději však do doby konce pracovní doby poskytovatele dne následujícího po převzetí zboží. Podmínkou záruky je náležitá péče ze strany objednatele.

6.5. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje objednatel u poskytovatele výhradně osobně na adrese jeho provozovny na adrese Kvetinysarma.cz - Šárka Georgieva, Veselá 124, Veselá 33701. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamované zboží. Při reklamaci je objednatel povinen prokázat, že je oprávněný u poskytovatele reklamaci uplatnit a nechat posoudit poskytovatele vytčené vady zboží. O reklamaci je sepsán reklamační protokol. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne poskytovatel zpravidla ihned.

6.6. Objednatel je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží má vadu, v opačném případě není poskytovatel odpovědný za škodu/poškození, které vznikne dalším užíváním zboží.

6.7. Poskytovatel neodpovídá za vady v těchto případech: a. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; b. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí objednatelem; c. vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti); d. vada vznikla na zboží neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu; e. vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem objednatelem či mechanickým poškozením, užíváním zboží v rozporu s jeho účelem, nesprávným zacházením, přepravou a nesprávnou péčí o zboží, zejména u rostlin jejich nedostatečným či nadměrným zaléváním či hnojením, mechanickým poškozením (pádem, nárazem) nebo použitím zboží v podmínkách, pro které není určeno; f. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv poskytovatele (škůdci apod.); g. u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace podobného významu, kdy lze uplatnit práva z vad pouze do uplynutí takto stanovené doby; h. vyplývá-li to z povahy zboží; i. jedná-li se o vadu, kterou musel objednatel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží.

7. Zvláštní ustanovení pro osoby, které nejsou spotřebiteli

7.1. V případě, že objednatel není spotřebitelem, ustanovení čl. 4 obchodních podmínek se nepoužije.

8.Informace o zpracovaní osobních údajů

Poskytovatel informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") jako správce osobních údajů klientů o jejich zpracování: Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní květiny a další služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle Nařízení. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

8.1. Správcem Vašich osobních údajů je poskytovatel. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: kvetinysarma@seznam.cz.

8.2. Zpracováváme (dle konkrétního případu) zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby a uskutečněné obchody. Ve smluvním vztahu vycházíme z Vámi zadaných údajů uvedených při registraci, proto za nesprávně či nepravdivě zadané údaje nemůžeme nést zodpovědnost. V případě jakékoli změny v osobních údajích Vás žádáme bez zbytečného odkladu o informování o této změně.

8.3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smluvní povinnosti a nezbytnosti pro plnění právních povinností vyplývající z daňových a účetních zákonů ČR, nezbytné ochrany našich a Vašich důležitých zájmů a našich oprávněných zájmů. V případě udělení Vašeho souhlasu osobní údaje také zpracováváme pro účely marketingu.

8.4. Nezpracováváme Vaše citlivé údaje dle Nařízení.

8.5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, a v případě udělení Vašeho souhlasu i pro účel rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

8.6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete jej kdykoliv odvolat.

8.7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.

8.8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle Nařízení. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, smluvní partnery pro doručování květin, účetní, advokátní kanceláře.

8.9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu - zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu, po dobu promlčecí lhůty a archivačních lhůt stanovených zákonem.

8.10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

9. Závěrečné ustanovení

9.1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky, právní vztahy z kupní smlouvy se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

9.2. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a objednatelem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

9.3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb a k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a objednateli nejsou přístupné.

9.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa:

KvetinySarma.cz -Šárka Georgieva
Veselá 124, Veselá 33701
Adresa elektronické pošty: kvetinysarma@seznam.cz
Telefon: +420 724 938 031

Ve Veselé, dne 23.9.2020

KvetinySarma.cz- Šárka Georgieva